Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko

Właściwość sądu 

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania spraw o alimenty jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest zarówno sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd I instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona do alimentów. Wybór sądu należy do powoda.

Wartość przedmiotu sporu

Obliczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych to obowiązek ciążący na powodzie. W pozwie o alimenty również należy wskazać wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu oblicza się stosownie do treści art. 22 kodeksu postępowania cywilnego. Wps obliczymy więc mnożąc wysokość alimentów przez dwanaście miesięcy. Należy podać kwotę alimentów przysługującą za cały rok.

Art. 22. k.p.c. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Wartość przedmiotu sporu (wps) to kwota, której żądamy na drodze sądowej od przeciwnika. Warto pamiętać, że wps ulega zaokrągleniu w górę, do pełnych złotych. Alimenty należą do kategorii roszczeń majątkowych. Zatem osoba wnosząca pozew o alimenty (powód) zobowiązana jest do określenia wartości przedmiotu sporu (wps).

Opłaty, koszty

 Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest z mocy ustawy zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych.

Wynagrodzenie adwokata – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w sprawie o alimenty stawka minimalna wynosi 120 zł. Opłatę ustala się jednak od wartości przedmiotu sporu, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do świadczeń.

 § 4. TAdwR Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) przysposobienie – 360 zł;

4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8) podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

  1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 wyrok orzekający rozwód § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.), od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.
  2. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
  3. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

 

Analogicznie sprawa ma się w przypadku wynagrodzenia dla radcy prawnego.

Alimenty na dziecko

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości majątkowych oraz zarobkowych rodzica. W pozwie powinniśmy zatem wskazać konkretną sumę dochodzonych świadczeń w oparciu o rzeczywiście ponoszone koszty utrzymania dziecka. Warto do pozwu dołączyć faktury, rachunki i zaświadczenia dokumentujące wydatki na dziecko.

Udzielenie zabezpieczenia

Sprawa w sądzie może trwać kilka miesięcy stąd też warto w pozwie wnieść o zabezpieczenie powództwa, aby strona uprawniona do alimentów posiadała środki do życia na czas trwania sprawy.

Zgodnie z przepisami w sprawach o alimenty, zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu osoby obowiązanej do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W tego typu sprawach podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Mówi o tym art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy, co do zasady, brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przyznanie zabezpieczenia będzie tym bardziej zasadne, gdy wykaże się, iż inne rozwiązania (np. pomoc rodziny, wynagrodzenie z własnej pracy) nie pozwalają pozyskać niezbędnych środków na utrzymanie dziecka.

We wniosku o przyznanie zabezpieczenia należy zaproponować płatność określonej kwoty każdego miesiąca oraz przedstawić  uprawdopodobnienie słuszności roszczenia. Istotne będzie wykazanie, że ojciec dziecka nie łoży na nie, a jego utrzymanie spoczywa tylko na matce.

Postępowanie

Sprawa o alimenty podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Sąd z urzędu jest zobowiązany nadać wyrokowi zasądzającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa- za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

 Art. 333. k.p.c. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności przez sąd z urzędu.

1. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące; (…)

Apelacja

Od wyroku wydanego w sprawie o alimenty przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia,w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu II instancji, w takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Art. 369.  k.p.c. Termin i tryb wnoszenia apelacji

 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

2. Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

3. Termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

 Skarga kasacyjna

 Od wyroku sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna.

Art. 398². Niedopuszczalność skargi kasacyjnej

1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.

2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;

3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

 

 

Autor: Marta Kaczmarczyk, aplikant adwokacki, elegem.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą właściciela serwisu elegem.pl

 

 

 

 

 

Skomentuj