Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko Właściwość sądu  Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania spraw o alimenty jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest zarówno sąd I instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i sąd I instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona do alimentów. Wybór sądu należy do [...]
Read more