POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Portalu Internetowego www.elegem.pl

 I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Kaczmarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Kaczmarczyk AKwebstyle, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 9910109141 REGON 161431525. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@elegem.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Kaczmarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Kaczmarczyk AKwebstyle, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 9910109141 REGON 161431525. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@elegem.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Wykonanie i wycena usługi

W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, adres e-mail, płeć, data zlecenia.Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W przypadku podania przez klienta nazwiska, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wówczas podstawą prawną przetwarzania tego typu danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Reklamacje

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, numer zlecenia, ewentualnie:  adres zamieszkania, numer konta bakowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Kontakt

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak: numer telefonu, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Płatności

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP,numer zlecenia. Podstawą prawną przetwarzania tego typu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który umożliwia przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Rejestry i ewidencje

W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko (jeśli zostanie podane), adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Interesem tym jest umożliwienie klientom serwisu realizacji swoich uprawnień wynikających z RODO.

Roszczenia

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP, numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Interesem tym jest udowodnienie realizacji usług w przypadku roszczeń ze strony klientów bądź organów państwowych.

Organy podatkowe

W celach archiwalnym oraz dowodowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W ninieszym przypadku chodzi o interes firmy polegający na przetwarzaniu danych w celu dowodzenia faktów związanych z realizacją usług oraz w celach dowodowych dla urzędów i organów państwowych.

Analizy danych

W celu analizowania aktywności na stronie internetowej www.elegem.pl przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja,

rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie,

odwiedzone podstrony, podstrona, na której wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Interesem tym jest analizowanie aktywności na stronie internetowej. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usług do potrzeb Klientów.

Pliki cookies

Serwis elegem.pl korzyta z plików cookies, które zostały szczegółowo opisane w polityce cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Administrowanie i zarządzanie  stroną

W celu administrowania i zarządzania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Wyżej wymienone dane są automatycznie zapisywane w logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony www.elegem.pl Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, tj. administrowanie i zarządzanie stroną.

Komentarze na blogu

W celu zamieszczenia komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym wpisem przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię lub nick, numer IP, dres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który umożliwia przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Domniemywa się, że umieszczenie komentarza pod wpisem na blogu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych.

IV. Prawo wycofania zgody

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podsatwie udzielonej zgody, klient serwisu może w każdej chwili tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy: wysłać wiadomość z informacją/oświadzczeniem o cofnięciu przedmiotowej zgody na maila: biuro@elegem.pl

V. Wymóg podania danych osobowych

W celu zlecenia usługi w serwisie należy podać adres e-mail.

W celu wystawienia faktury za usługi niezbędne jest podanie: imienia i  nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi, niezbędne jest podanie numeru telefonu.     

VI. Odbiorcy danych osobowych

W celu realizacji usługi dane osobowe mogą być przekazywane współpracującymi z firmą prawnikami, firmom obsługującym przelewy on-line,firmie hostingowej, a także odpowiednim organom państwowym w sytuacji gdy uprawniony do tego organ państwowy na podstawie właściwego przepisu prawa bądź decyzji lub orzeczenia sądu tego zażąda.  

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Serwis korzysta z z usług i technologii typu Microsoft, Google, Facebook, których siedziby są poza Unią Europejską, a więc w państwach trzecich. W każdej chwili klientom serwisu przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

Szczegółowy czas przetwarzania danych osobowych:

  1. na okres trwania umowy- dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji zleconej przez klienta usługi i do realizacji celów księgowych, dowodowych i podatkowych;
  2. 3 lat lub 10/6 lat– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku klientów przedsiębiorców okres ten wynosi 3 lata, w przypadku klientów konsumentów okres ten wynosi 10 lub 6 lat w zależności od tego, czy obowiązuje okres przedawnienia sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego (10 lat) czy okres przedawnienia po nowelizacji Kodeksu cywilnego (6 lat);
  3. 5 lat – w przypadku danych osobowych koniecznych do wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
  4. do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  5. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w przypadkudanych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Po tym okresie wszelkie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

IX. Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Klient serwisu oraz użytkownik bloga ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.

W każdym czasie Klientom serwisu oraz użytkownkom bloga przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją. Odmowa uwzględnienia sprzeciwu następuje w przypadku, gdy istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności klientów serwisu lub użytkowników bloga lub gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto w każdej chwili klient serwisu lub użytkownik bloga może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Powyższe uprawnienia można realizować poprzez: wysłanie maila na adres biuro@elegem.pl        

X. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem Klient serwisu, użytkownik bloga ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.