REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO eLegem.pl

SPIS TREŚCI

   

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. Warunki techniczne niezbędne do zawierania umów z usługodawcą
 4. Zasady zawierania umowy o świadczenie usług
 5. Zasady zawierania umowy sprzedaży
 6. Sposoby i terminy płatności
 7. Wykonanie zamówienia
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 13. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy
 14. Dane osobowe

1. Postanowienia ogólne

 1.1. Postanowienia ogólne dotyczące serwisu eLegem.pl

1) Serwis internetowy eLegem.pl dostępny pod adresem www.elegem.pl prowadzony jest przez Adama Kaczmarczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Kaczmarczyk AKwebstyle, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 9910109141 REGON 161431525.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do przedsiębiorców jak i do konsumentów korzystających z usług serwisu e.Legem.pl i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów na odległość za pośrednictwem w/w serwisu.

3) Serwis internetowy eLegem.pl świadczy usługi polegające na sporządzaniu indywidualnych projektów pism prawnych oraz sprzedaży gotowych wzorów pism prawnych.

4) Warunkiem korzystania z Usług serwisu eLegem.pl jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

5) Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu oraz jego treści jest zabronione.

6) Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.elegem.pl/regulamin.

7) Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym eLegem.pl  jest  Adam Kaczmarczyk.

1.2 Definicje:

Indywidualny projekt pisma/Pismo– dokument zawierający informację prawną stworzony w oparciu stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę oraz na podstawie złożonego przez Usługobiorcę zamówienia;

 • Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,   a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła  lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą/ Usługodawcą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem niniejszego Serwisu;
 • Prawnik– osoba trzecia, posiadająca niezbędne kwalifikacje w tym ukończone studia prawnicze w Polsce, rozpoczętą bądź ukończoną  aplikację radcowską lub adwokacką oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w sporządzaniu pism prawnych, której Usługodawca powierzył wykonanie usługi za pośrednictwem serwisu internetowego pl
 • Regulamin– niniejszy regulamin, który jest nieodpłatnie udostępniany  Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,którym posługuje się Usługobiorca;
 • Serwis internetowy(zwany dalej Serwisem) – serwis internetowy dostępny pod adresem elegem.pl za pośrednictwem którego świadczone są usługi;
 • Sprzedawca; Usługodawca– Adam Kaczmarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Kaczmarczyk AKwebstyle z siedzibą w  Krasiejów ul. Szkolna 4, 46-040 Ozimek, NIP 9910109141 REGON161431525, do którego należą wszelkie prawa do Serwisu internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy i logotypów;
 • Stronyusługodawca oraz usługobiorca;
 • Usługa- odpłatne sporządzenie przez Prawnika, na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę dokumentu, będącego projektem pisma prawnego stanowiącego informację prawną – indywidualny wzór pisma prawnego;
 • Wzór pisma- gotowy wzór pisma prawnego, będącego projektem pisma prawnego stanowiącego informację prawną, stworzony na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 • Umowa Sprzedaży-umowa sprzedaży wzoru pisma zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego elegem.pl
 • Usługa Elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego elegem.pl
 • Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a  w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usługi elektronicznej;
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Wzoru Pisma ze Sprzedawcą.
 • Zamówienie indywidualnego projektu pisma– oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez złożenie zamówienia, podanie danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu oraz dokonanie zapłaty, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez sporządzenie projektu pisma prawnego za pośrednictwem serwisu internetowego eLegem.pl

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 2.1.  W serwisie internetowym eLegem.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 • Formularz Zamówienia,
 • odpłatne sporządzanie Indywidualnych Projektów Pism prawnych,
 • sprzedaż Wzorów Pism.

2.2. Odpłatne sporządzanie indywidualnych projektów pism prawnych polega na sporządzaniu projektów pism prawnych na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem serwisu eLegem.pl.

2.3. Sprzedaż gotowych wzorów pism polega na sporządzaniu przez Usługodawcę pism prawnych na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego za pośrednictwem serwisu eLegem.pl

3. Warunki techniczne niezbędne do zawierania umów z Usługodawcą

 3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
 • przeglądarka internetowa w wersji równej  lub wyższej: Mozilla Firefox 20.X, Internet Explorer 8X, Opera 12.X, Google Chrome 25.X, Safari 5.X, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
 • zalecana rozdzielczość monitora: 10366×768 lub większa;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
 • posiadanie adresu e-mail, dostęp do poczty elektronicznej.

3.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego eLegem.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Zasady zawierania umowy o świadczenie usługi

 4.1. Wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu eLegem.pl

1) Zamówienia sporządzenia Indywidualnego Projektu Pisma są przyjmowane przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.elegem.pl. Nie ma możliwości uzyskania treści indywidualnego projektu pisma lub wzoru pisma od Usługodawcy w formie pisemnej w drodze innej niż elektroniczna. Usługodawca nie świadczy Usług w sposób inny niż określony w pkt 1), w szczególności nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z Klientem. Jedyną możliwością skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę są środki porozumiewania się na odległość, tj. e-mail.

2) O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

3) Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są usługami prawniczymi, albowiem polegają one zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z Serwisu eLegem.pl, który to serwis dopiero umożliwia kontakt z Prawnikiem. Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na powierzenie przez Usługodawcę przygotowania treści Indywidualnego Projektu Pisma osobie trzeciej (Prawnikowi).

4) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca odpowiada na wiadomości i potwierdza przyjęcie zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 -17.00.

5) Treść zamówionego Indywidualnego Projektu Pisma przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, tj. poprzez adres e-mail serwisu eLegem.pl na podstawie zleconej przez Klienta usługi, w oparciu o ustawodawstwo polskie, w terminie ustalonym z Prawnikiem. Prawnik rozpocznie pracę nad przygotowaniem treści indywidualnego projektu pisma dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy lub przesłania potwierdzenia wykonania przelewu.

6) Treść indywidualnego projektu pisma przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w przesłanej wiadomości e-mail i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia projektu pisma.

7) Usługodawca może odmówić przygotowania treści indywidualnego projektu pisma jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

8) Klient, który chce zlecić sporządzenie Indywidualnego Projektu Pisma, w formularzu kontaktowym wpisuje imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej oraz podaje stan faktyczny niezbędny do sporządzenia pisma. Wysłana wiadomość trafia do Usługobiorcy, który potwierdza otrzymanie zamówienia oraz przekazuje je właściwemu Prawnikowi do Bezpłatnej Wyceny.

9) Warunkiem zlecenia sporządzenia pisma do bezpłatnej wyceny jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę. Regulamin zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., nr 827).

10)  Usługobiorca otrzymuje informację na podany przez siebie adres e-mail o wycenie usługi i przewidywanym terminie wykonania usługi. W razie konieczności  Usługobiorca jest proszony o przesłanie dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania zlecenia.

11) Usługobiorca po zapoznaniu się z Wyceną może zrezygnować z Usługi lub zlecić wykonanie Usługi. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Usługobiorcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

12) Złożenie wiążącego zamówienia Indywidualnego Projektu Pisma wymaga wysłania wiadomości e-mail do Usługodawcy, potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, zaakceptowania bezpłatnej wyceny, potwierdzenia złożenia zamówienia przez Usługobiorcę oraz dokonania zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia na wskazany nr rachunku bankowego Usługodawcy.

13) Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą  odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00.

14) Indywidualny Projekt Pisma przesyłany jest na adres e-mail Usługobiorcy. Jeżeli informacje podane przez Usługobiorcę przy złożeniu zamówienia Indywidualnego Projektu Pisma są niekompletne lub nie pozwalają na przygotowanie treści pisma, wykonanie usługi w całości lub w części wymaga nadesłania przez Usługobiorcę dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji, Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o dodatkowe informacje lub nadesłanie odpowiednich dokumentów drogą elektroniczną. Termin wykonania usługi liczy się wówczas od dnia otrzymania przez Usługodawcę wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do wykonania usługi. Jeśli Usługobiorca w terminie 7 dni od otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji nie udzieli ich, Usługodawca może odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia albo przygotować treść pisma na podstawie dotychczasowych informacji przesłanych przez Usługobiorcę.W takim wypadku Usługobiorca nie może powoływać się na niekompletność przesłanej treści pisma  jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z przesłanej treści pisma i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, chyba że nie mają one jakiegokolwiek związku z brakiem uzupełnienia informacji dodatkowych.

15) Jeżeli po udzieleniu Informacji dodatkowych wyszły na jaw okoliczności, które powodują, iż przygotowanie treści Pisma wymaga zwiększonego nakładu pracy, Usługodawca może uzależnić przygotowanie treści pisma od dodatkowego wynagrodzenia. W takim wypadku Usługobiorca może:

 1. a)  zrezygnować z korzystania z serwisu eLegem.pl i odstąpić od umowy;
 2. b)  poprosić o przygotowanie treści Pismawyłącznie na podstawie dotychczasowych informacji
 3. c)  zapłacić dodatkowe wynagrodzenie i wówczas otrzyma on treść pisma na podstawie przesłanych informacji w tym informacji dodatkowych.

17) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi/Usługobiorcy treści zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie serwisu eLegem.pl oraz przesłanie Usługodawcy wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 4.1 pkt. 8 Regulaminu.

 5. Zasady zawierania umowy sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 • Cena Wzoru Pisma uwidoczniona na stronie serwisu elegem.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami wzoru pisma będącego przedmiotem umowy sprzedaży oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronie serwisu elegem.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o kontakt ze sprzedawcą pod adresem elegem@o2.pl
 • Zamówiony wzór pisma po jego opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy zostaje niezwłocznie przesłany Klientowi na podany przez niego adres e-mail w formie umożliwiającej jego samodzielne wypełnienie. W przypadku niemożności otwarcia dokumentu Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie serwisu eLegem.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 pkt. 3 Regulaminu.

 6. Sposoby i terminy płatności.

1) Wynagrodzenie za zakup gotowych wzorów pism określone zostało w cenniku znajdującym się w serwisie eLegem.pl. Podana cena wzoru pisma jest całkowita (zawiera już podatek VAT). W pozostałych przypadkach wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i obejmuje zlecone przez Usługobiorcę sporządzenie pisma w zakresie określonym przez Usługobiorcę w przesłanej Usługodawcy wiadomości.

2) Przesłana Usługobiorcy wycena usługi  zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie obejmuje kontakt Usługodawcy z Prawnikiem, przekazanie mu do wykonania usługi  oraz sporządzenie przez prawnika Indywidualnego Projektu Pisma. Usługodawca ma swobodę w określaniu wysokości wynagrodzenia. Jeśli Klientowi nie odpowiada wysokość wynagrodzenia, nie musi decydować się na zlecenie do wykonania usługi. Wycena jest bezpłatna.

3) Wycena usługi jest przesyłana w dni robocze, w godzinach od  9.00 do 17.00 w terminie do 24 godzin od otrzymania wiadomości od Usługobiorcy. W przypadku otrzymania wiadomości od Usługobiorcy w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy powyższy termin (do 24 godzin) otrzymania bezpłatnej wyceny liczony jest od dnia następującego po dniu wolnym od pracy, poczynając od godziny 9.00.

4) Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację o Wycenie i sposobie płatności.

5) Terminy, o których mowa wyżej, mogą ulec wydłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy lub Prawnika, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru sprawy.

6) Płatności:

a) Usługobiorca po zapoznaniu się z Wyceną może zrezygnować z Usługi lub zlecić wykonanie Usługi. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Usługobiorcy obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługobiorcy jak i Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

b) Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek Usługodawcy, a w przypadku zakupu wzoru pisma również za pośrednictwem serwisu PayU.pl

c) Dokonując płatności Klient jest bezwzględnie obowiązany do wskazania w tytule płatności numeru Usługi podanego przez Usługodawcę.  Nie ma możliwości dokonania płatności w inny sposób, w szczególności gotówką.

d) Klient może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Przekazanie elektronicznego potwierdzenia wpłaty nie zobowiązuje Usługodawcy do wykonania usługi ale Prawnik może rozpocząć jej przygotowywanie. W przypadku, gdyby wpłata nie została zaksięgowana, umowa jest uważana za niezwartą.

e) Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za usługę Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności na koszt Klienta.

7. Faktura, zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

 • Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, jest obowiązany do poinformowania o tym Usługodawcęoraz podania nazwy i adres firmy oraz numeru
 • Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego Usługodawcy (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 • Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
 • Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
 • Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

 7. Wykonanie zamówienia

1) Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się: przy wyborze Usługi Indywidualnego Projektu Pisma: wysłanie Usługobiorcy projektu pisma, a w przypadku Wzoru Pisma wysłanie wzoru pisma na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Usługobiorca podał nieprawidłowe lub niepełne dane niezbędne do wykonania zamówienia, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni (siedmiu dni) od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Usługobiorcę z adnotacją jakie elementy dokumentu wymagają poprawy lub uzupełnienia albo zwraca otrzymane wynagrodzenie.

2) Dokument wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.

 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1) Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres elegem@o2.pl

2) Reklamacja powinna zawierać:

oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;

wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja;

wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;

3) Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.

4) W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres e-mail Klienta zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

5) Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:

Usługodawca odmawia odpowiedzi na dodatkowe pytania Usługobiorcy, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykracza ono poza zakres zleconej Usługi

Indywidualny projekt pisma został sporządzony co prawda z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan, w szczególności jeśli zadawał Pytania Dodatkowe do tej Usługi;

Indywidualny Projekt Pisma został sporządzony z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Usługi).

Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.

6) Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:

z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub

jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 7.

7) Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka jest dostępna na stronie:

http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

8) Usługodawca informuje, iż konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:

Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości.

Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, opłata wg taryfy operatora) oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9) Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

1) Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

2) Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone w formie elektronicznej na adres elegem@o2.pl

3) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4) W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

5) Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6) Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Indywidualnego Projektu Pisma lub Wzór Pisma). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Pisma) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

7) Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Pisma, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Prawnika, analizę sprawy i dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści Indywidualnego Projektu Pisma). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

8) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w niniejszym Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10. Odpowiedzialność usługodawcy

1)Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:

niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;

siły wyższej;

awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta;

niewłaściwego korzystania z Serwisu eLegem.pl przez Klienta;

zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie;

krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu;

oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Klienta lub od Klienta do Usługodawcy jako Spam;

Niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu.

2) Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

3) W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

4) O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio -krotności) wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.

5) Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.

6) W przypadku konsumentów, ust. 4 i 5 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

11. Postanowienia końcowe

1) Umowy o świadczenie usług oraz umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem serwisu internetowego eLegem.pl zawierane są w języku polskim oraz według prawa polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy : Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawa o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2012 poz. 1225 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3) Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on wobec nich stosowany przez Usługodawcę.

4) Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: http://www.elegem.pl/regulamin_.html, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego.

5) Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.

6) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem:  1 kwietnia 2017 r.

7) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dnia od momentu udostępnienia na stronie Serwisu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Usługobiorcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

12. Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Imię i nazwisko: …………………

Adres zgłaszającego: …………………

Adres mailowy: …………………

Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

……………………………………………..……………………………………………………

Data zakupu: …………………

Data zgłoszenia zwrotu: …………………

Numer zamówienia/ faktury: …………………

Zapoznałem/łam się z regulaminem Serwisu Internetowego i z zasadami dokonywania zwrotów.

Data i podpis: …………………

13. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od Usługi.

 1. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy chyba że ,świadczenie usług zostało rozpoczęte, za zgodą Usługobiorcy, przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie/formularz zwrotupowinien być wysłany przez Usługobiorcę drogą elektroniczną na adres ……………………. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza Serwisu Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
 3. W  przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez Serwis Internetowy.
 4. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany
  w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Usługobiorcę
  w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

14. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Adam Kaczmarczyk prowadzący działlność gospodarczą pod firmą Adam Kaczmarczyk AKwebstyle, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 9910109141 REGON 161431525, adres poczty elektronicznej elegem@o2.pl numer telefonu 609 141 625 (opłata jak za połączenia standardowe – wg cennika właściwego operatora).

Zasady ochrony danych osobowych Klientów są szczegółowo określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klient przed przesłaniem stanu faktycznego lub jakichkolwiek dokumentów (np. akt sprawy, akt postępowania, umów, itd.) jest zobowiązany dokonać anonimizacji danych osobowych należących do osób trzecich– chyba że podanie danych jest konieczne do sporządzenia przez Usługodawcę pisma bądź porady prawnej.

Klient jest zobowiązany nie przekazywać większej ilości danych osobowych niż to konieczne do wykonania usługi przez Usługodawcę.

Usługodawca nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających na weryfikację stanów faktycznych oraz dokumentów i załączników przekazywanych przez Klienta pod kątem tego, czy nie zawierają one danych osobowych osób trzecich, a następnie usunięcie nadmiarowych danych osobowych. W związku z powyższym może dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę tak zwanych danych niezidentyfikowanych (danych UFO), o których mowa w art. 11 RODO.

Jeżeli Klient przekazuje jakiekolwiek dane osobowe (swoje i/lub osób trzecich), Usługodawca ma podstawy zakładać, że Klient uzyskał te dane osobowe legalnie i bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.

W sytuacji, gdy Klient nie zastosuje się do powyższych zasad i z tego powodu osoby trzecie wysuną pod adresem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia lub zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ państwowy, co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Usługodawcy (np. w postaci wypłaconego zadośćuczynienia lub zapłaconej administracyjnego kary pieniężnej), Usługodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]